Werkplan en focus 2020-2021

De samenwerking tussen de partners van BEREIK! is vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst is de doorlopende samenwerking vastgelegd en de manier waarop verantwoording moet worden afgelegd naar de opdrachtgever, de Mobiliteitstafel Zuidelijke Randstad. Hier vindt u de Samenwerkingsovereenkomst.

Het werkplan van BEREIK! is onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst. De programmamanager van BEREIK! stelt elk jaar een werkplan en een kostenraming op voor het eerstvolgende jaar, met een indicatieve doorkijk van twee jaar. Hier vindt u het werkplan 2020-2021. 

Voor de komende jaren ligt naast het in stand houden van de kerntaken de focus op de volgende punten:

Opgave onderhoud; aanpak bereikbaarheid Zuid-Holland
Zonder aanvullende maatregelen neemt de verkeershinder fors toe. Mede door de onderhoudsopgave en de groeiende mobiliteit. Daarvoor is gezamenlijk extra inzet nodig van alle betrokken partijen. BEREIK! draagt hier vanuit haar reguliere kerntaken aan bij. Doorontwikkeling van RegioRegie is daarom essentieel. Ook wordt gewerkt aan een nieuwe organisatie Zuid-Holland Bereikbaar waar naast BEREIK! ook de Verkeersonderneming en Bereikbaar Haaglanden en Holland-Rijnland in opgaan.

Focus verbreden
De positie van de auto verandert. Steeds meer aandacht gaat uit naar OV, fiets, leefbaarheid en veiligheid. Het denken in meerdere modaliteiten is onderdeel van de verkenning naar het nieuw op te stellen (Multidoel) Tactisch Kader. Dit speelt ook bij de uitwerking van onderhoudsopgave en bereikbaarheidsaanpak.

Data en digitalisering
Voor goede informatievoorziening is meer data uit diverse bronnen nodig. Een groot deel van de organisaties in Zuid-Holland zijn nu slechts op een deel van die databronnen ingericht. Op landelijk, regionaal en lokaal niveau ontbreekt het aan een macro-aanpak over de data-items heen. Regionale samenwerkingsverbanden, zoals BEREIK!, dragen aan de uitwerking van genoemde aanpak bij. Met een visie op de rolverdeling informatiestromen bereidt BEREIK! zich hierop voor. Eind 2020 is ook het Regionaal Data team gestart. Deze moet invulling geven aan Slimme Mobiliteit oftewel het werkbaar maken van 15 dataitems. Lees meer hierover op de pagina 'Slimme Mobiliteit'.

Samenwerking versterken
In de onderhoudsopgave en bereikbaarheidsaanpak zijn verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement complementair aan elkaar. Daarom wil BEREIK! de samenwerking met mobiliteitsorganisaties als Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming versterken. In de toekomst zal deze samenwerking vorm krijgen in één gezamenlijke organisatie.

Versterking integraal Verkeersmanagement
Met de partijen van BEREIK! is verkend of en zo ja op welke vlakken je de samenwerking op integraal verkeersmanagement kunt versterken. Hierbij is gekeken naar de toekomstige opgaven en gewenste efficiëntie en doelmatigheid. Zowel voor het gebruik van middelen en systemen (digitalisering scenario’s en regelaanpakken, I-VRI’s) als voor personeel en organisatie (werving, gezamenlijk opleidingsprogramma, uitwisselen van kennis, capaciteit en ervaring,) zijn onderwerpen benoemd die de partijen gezamenlijk verder verkennen.