Verbinding weg en water

Brugopeningen afgestemd op de verkeerssituatie op weg en water zijn nog niet heel gangbaar. Om te komen tot integraal verkeersmanagement is uniform communiceren van brugopeningsmomenten ten behoeve van een betere doorstroming op weg en water wel gewenst. Lang niet alle partijen zijn op slimme systemen aangesloten en er is nog het nodige te verbeteren in de afstemmine en de dienstverlening. Dit heeft er toe geleid dat er binnen BEREIK! een ambitie is ontstaan om brugopeningen integraal slimmer te organiseren (dus met alle beheerders). Daarom organiseerden BEREIK! en de Provincie Zuid-Holland op 11 februari 2020 een bijeenkomst bij de MRDH in Rotterdam. Daar zijn verschillende projecten uitgelicht die al in de regio gaande zijn en hebben de deelnemers gezamenlijk gekeken welke use-cases we vanuit BEREIK! de komende periode verder vorm willen geven.

Tijdens de bijeenkomst zijn drie casussen uit de regio gepresenteerd:

Proef brugopeningsvoorspeller (BOV) door Rijkswaterstaat:

De pilot informeert weggebruikers via DRIP’s over of er al dan niet een brugopening verwacht wordt. Door middel van het real time verwerken van AIS data van scheepvaart wordt – door middel van een algoritme – bepaald of er al dan niet een opening gaat plaatsvinden.

Digitaal verkeersloket door de Provincie Zuid-Holland:

Melvin is het nieuwe meldsysteem voor de geplande werkzaamheden en evenementen aan de infrastructuur in Nederland. De module om informatie over geplande werkzaamheden op de weg eenvoudig en efficiënt uit te wisselen wordt al door veel wegbeheerders gebruikt.  In opdracht van Provincie Noord-Holland, Friesland en Zuid-Holland is de module doorontwikkeld zodat ook hinder voor de vaarwegen digitaal verwerkt kan worden.

Impact brugopeningen voorspeld

De door het Datawarehouse team van de provincie ontwikkelde tool “brugmonitor” kan op basis van verkeersgegevens real-time de impact van een opening op het wegverkeer doorrekenen en zelfs 7 tot 21 minuten van te voren voorspellen. Hiervoor is een model getraind op basis van intensiteitsdata. Ook is een applicatie (proof of concept) ontwikkeld die de brugbedienaar in de toekomst informatie geeft over de impact van een brugopening op het verkeer, zowel gemeten in voertuigverliesuren, hersteltijd van het verkeer als de uitstoot.

Na de presentaties zijn de deelnemers in vier groepen aan de slag gegaan met de besproken cases en hebben nagedacht hoe we in de regio slim gebruik kunnen maken van verschillende data om brugopeningen slimmer te maken en beter samen te werken. Hieruit worden een aantal use-cases geselecteerd waaraan verder gewerkt wordt.

Via deze link vindt u de presentaties die tijdens de sessie zijn gehouden.