Projecten

Multidoel Tactisch Kader gereed

Om het verkeer op netwerkniveau (onafhankelijk van de wegbeheerder) doelgericht en consistent te kunnen managen is het essentieel dat er een gemeenschappelijke visie op het gebruik van het totale wegennet in de Zuidvleugel is. Een tactisch kader voor wegen laat de onderlinge prioritering van wegen zien en geeft aan welke wegen gebruikt kunnen worden voor de inzet van verkeersmanagement. In 2016 is eenTactisch Kader voor de Zuidvleugel opgesteld. In juni 2020 is het resultaat opgeleverd van de verkenning naar de mogelijkheid van een Multidoel Tactisch Kader. Nu is de update van het kader met een stap naar meerdere modaliteiten gereed.

Moving Traffic

Met subsidie van het Rijk, MRDH, provincie en betrokken wegbeheerders pakt BEREIK! vanaf de zomer 2020 het project Moving Traffic op. De aanpak van Moving Traffic is een manier om op een data-gedreven manier nog meer inzicht te krijgen in de knelpunten qua doorstroming en betrouwbaarheid op het wegennet. Deze knelpunten zullen dan door middel van een iteratieve aanpak, in stapjes, worden verbeterd. De focus daarbij ligt op het beter afstellen en laten samenwerken van de beschikbare systemen zoals verkeerslichten, toeritdosering, routeverwijzingsborden, verkeerssignalering in samenhang met belijning, rijstrookindeling, enz.

Afwegingskader DRIPs helpt onderhoudskeuzes te maken

In Zuid-Holland staan zo’n 340 DRIPs waarmee het verkeer wordt geïnformeerd, geadviseerd of omgeleid. Weggebruikers maken daarnaast ook gebruik van andere informatiebronnen, zoals in-car systemen. In de toekomst zullen (bepaalde) DRIPs hun waarde daardoor verliezen. Als een DRIP het einde van haar levensduur nadert, ernstige schade heeft of haar functie verliest (bijvoorbeeld wegens wijzigingen in het wegennet), is het tijd om af te wegen of die DRIP nog wel moet worden vervangen / in stand moet blijven. Om wegbeheerders te helpen bij deze keuze, heeft RHDHV in opdracht van BEREIK! het Afwegingskader DRIPs opgesteld, in samenwerking met diverse wegbeheerders in Zuid-Holland. Het Afwegingskader is in januari 2020 opgeleverd. Is vervolgens enkele maanden toegepast door verschillende wegbeheerders en in mei 2020 geëvalueerd. 

Verbinding weg en water

Om “Zuid-Holland bereikbaar te houden” is niet alleen een goede doorstroming op de weg maar ook op het vaarwegennetwerk van groot belang. Een opening van een brug heeft impact op het wegverkeer, openbaar vervoer en hulpdiensten maar een gestremde brug veroorzaakt veel hinder voor de scheepvaart. Binnen dit project worden ervaringen gedeeld waarbij met het zo goed mogelijk organiseren en delen van data doorstroming van (vaar) wegen verbeterd kan worden.

Landelijke regelaanpak toegepast op de kleine ruit van Den Haag

Een regelaanpak is een methodiek die het mogelijk maakt netwerk breed het verkeer te regelen volgens het vastgestelde verkeersmanagementbeleid van de  wegbeheerders. Via de regelaanpak automatiseer je: “het bevorderen van de uitstroom”, “het beperken van de instroom” en “het omleiden” van het verkeer op specifieke plekken in het netwerk door bv. verkeerslichten en dynamische bewegwijzering automatisch in te stellen.