Tactisch Kader

Wat is het tactisch kader?
Een tactisch kader voor wegen laat de onderlinge prioritering van wegen zien en geeft aan welke wegen gebruikt kunnen worden voor de inzet van verkeersmanagement. Daaruit kunnen de volgende toepassingen worden afgeleid:

  • Het geeft de kaders aan bij het opstellen van regelscenario’s
  • Het geeft de kaders aan bij het bedenken van oplossingsrichtingen en maatregelen bij knelpunten
  • Als verlengstuk hiervan is het tactisch kader bruikbaar voor investeringsagenda’s

Tactisch kader 2.0
BEREIK! heeft in 2016 een update van de bestaande vijf tactische kaders in de Zuidvleugel laten maken: Rotterdam, Haaglanden, Midden-Holland, Holland-Rijnland en Drechtsteden . In de eerste plaats vanwege het feit dat een aantal al ouder dan vijf jaar was en niet verder keek dan 2015. In de tweede plaats omdat de kaders wat betreft de prioriteiten en functies van wegen niet overal goed op elkaar aansloten. Dat is toen opgelost door de vijf verschillende tactische kaders samen te voegen tot één. En in de laatste plaats omdat BEREIK! graag een handzamer (compacter, meer beeldend) kader wenste.

Betrokkenheid wegbeheerders
De update van het Tactisch kader is eind 2015 gestart en in april 2016 is onder begeleiding van Goudappel Coffeng de eerste conceptversie van het rapport ‘Tactisch Kader Operationeel Verkeersmanagement Zuidvleugel 2.0’ aan de wegbeheerders gestuurd. Dat rapport is daarna in een drietal regiobijeenkomsten met de wegbeheerders besproken. De reacties uit de verschillende bijeenkomsten en de nadien ontvangen reacties zijn verwerkt. Het concept eindrapport is vervolgens nog eens kritisch onder de loep genomen door de wegbeheerders en dat heeft geleid tot nog een aantal aanpassingen.

Planning: tactisch kader 3.0
De integrale actualisatie van het Tactisch Kader 3.0, is gepland in 2020. BEREIK! organiseert in het najaar van 2019 de uitbesteding voor een verkenning in hoeverre ook andere modaliteiten dan autoverkeer meegenomen kunnen worden in de uitwerking van een Tactisch Kader. De daadwerkelijke productie van het kader vindt plaats in 2020. De wegbeheerders worden intensief bij dit proces betrokken.