Tactisch Kader

Wat is het tactisch kader?
Een tactisch kader voor wegen laat de onderlinge prioritering van wegen zien en geeft aan welke wegen gebruikt kunnen worden voor de inzet van verkeersmanagement. Daaruit kunnen de volgende toepassingen worden afgeleid:

  • Het geeft de kaders aan bij het opstellen van regelscenario’s
  • Het geeft de kaders aan bij het bedenken van oplossingsrichtingen en maatregelen bij knelpunten
  • Als verlengstuk hiervan is het tactisch kader bruikbaar voor investeringsagenda’s

Tactisch kader 2.0
BEREIK! heeft in 2016 een update van de bestaande vijf tactische kaders in de Zuidvleugel laten maken: Rotterdam, Haaglanden, Midden-Holland, Holland-Rijnland en Drechtsteden . In de eerste plaats vanwege het feit dat een aantal al ouder dan vijf jaar was en niet verder keek dan 2015. In de tweede plaats omdat de kaders wat betreft de prioriteiten en functies van wegen niet overal goed op elkaar aansloten. Dat is toen opgelost door de vijf verschillende tactische kaders samen te voegen tot één. En in de laatste plaats omdat BEREIK! graag een handzamer (compacter, meer beeldend) kader wenste.

Betrokkenheid wegbeheerders
De update van het Tactisch kader is eind 2015 gestart en in april 2016 is onder begeleiding van Goudappel Coffeng de eerste conceptversie van het rapport ‘Tactisch Kader Operationeel Verkeersmanagement Zuidvleugel 2.0’ aan de wegbeheerders gestuurd. Dat rapport is daarna in een drietal regiobijeenkomsten met de wegbeheerders besproken. De reacties uit de verschillende bijeenkomsten en de nadien ontvangen reacties zijn verwerkt. Het concept eindrapport is vervolgens nog eens kritisch onder de loep genomen door de wegbeheerders en dat heeft geleid tot nog een aantal aanpassingen.

Planning: tactisch kader 3.0
Een aantal opmerkingen van wegbeheerders kon  in de versie 2.0 niet worden verwerkt, omdat deze buiten de scope viel (het was een kleine update). Deze opmerkingen worden meegenomen in de integrale actualisatie van het Tactisch Kader 3.0, waarvan de oplevering in 2020 is gepland. In die actualisatie zal ook aandacht zijn voor de update van beleidsdoelstellingen, dataverzameling en knelpuntenanalyses. Ook wordt gekeken in hoeverre andere modaliteiten meegenomen kunnen worden in het kader. BEREIK! organiseert in de zomer 2019 de uitbesteding voor een verkenning van het uitwerken van een Multidoel Tactisch Kader en de daadwerkelijke productie daarvan in 2020. De wegbeheerders worden uiteraard bij dit proces betrokken.