Moving Traffic

De kracht zit in het beter benutten van wat je al beschikbaar hebt met korte termijn resultaat.  Doel is het oponthoud op die knelpunten in het netwerk te verminderen. Dit zal tevens komende 5-10 jaar helpen bij het verlichten van de files in de regio in een periode dat er een grote onderhoudsopgave ligt waardoor er extra verkeershinder zal zijn.

Moving Traffic is al eerder op een aantal plekken in Zuid-Holland uitgeprobeerd en heeft een positief effect aangetoond. Dit was onder andere in opdracht van de Verkeersonderneming op de A20 maar ook in opdracht van BEREIK! op de kleine ruit van Den Haag. Over dit laatst project kunt u elders op de projectensite van BEREIK! meer informatie vinden. De ervaringen die bij deze projecten zijn opgedaan zullen in deze Moving Traffic aanpak worden gebruikt.

Er worden  3 verkeersknelpunten in de Zuid-Holland geselecteerd waarop deze aanpak toegepast wordt. Om tot de 3 verkeersknelpunten te komen zal worden getrechterd. Basis is de Knelpuntanalyse Zuidvleugel (2018 Goudappel) met alle verkeersknelpunten in Zuid-Holland  Eerste stap is vanuit de bestaande knelpunten genoemd in deze knelpuntenanalyse door een team van experts een selectie te maken van  knelpunten waar een Moving Traffic aanpak mogelijk is.
Voor een aantal van de dan geselecteerde knelpunten wordt vervolgens met een datascientist bekeken waar de filekiem in het netwerk zit, hoe de beschikbare systemen presteren en waar er nog regelruimte is. De datascientist gebruikt hiervoor bv. data over de verkeerslichten, verkeerssignalering, reistijden, snelheden, wachtrijen, enz. Zo kan er een beter advies aan de betrokken wegbeheerders gegeven worden over de mogelijke effecten en de benodigde inzet op het knelpunt.
De projectleider gaat dan in gesprek met de wegbeheerders die over de systemen (bv. verkeersregelinstallaties, DRIPs, toeritdoseerinstallaties) gaan op de specifieke knelpunten. Daar waar de betrokken wegbeheerders enthousiast zijn en er afspraken gemaakt kunnen worden over voldoende mandaat om de wegkantsystemen tijdens de proefperiode steeds bij te stellen wordt overgegaan tot een daadwerkelijk Moving Traffic aanpak. In oktober 2019 is gestart met het eerste  knelpunt bij aansluiting van de N457 op de A20 bij Moordrecht. Op deze manier worden in 2020 nog twee knelpunten aangepakt.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met  Bob Dodemont  06 - 11 73 05 35.