Maastunnel

Zuid-Holland Bereik!baar met Smart-Mobility
Vernieuwing informatieproces met Maastunnel als eerste uitdaging

Er staan grote werkzaamheden op de planning op het wegennet in Zuid-Holland. Het weggennet, dat nu al zwaar belast is, zal te maken krijgen met verminderde capaciteit. Bij de voorbereiding van deze projecten worden door de wegbeheerders (traditionele) maatregelenpakketten uitgewerkt waarin verkeersmanagement (opstellen regelscenario’s en inzet DRIPs en verkeerslichten), mobiliteitsmanagement (verminderen (spits)verplaatsingen, implementatie MAAS-concepten) en communicatie een prominente rol spelen.

Maar er is tegenwoordig meer mogelijk om de verkeershinder te verminderen. Onder de term ‘Smart Mobility’ worden er tegenwoordig in een rap tempo verschillende maatregelen ontwikkelt die er voor kunnen zorgen dat weggebruikers minder hinder ervaren en méér informatie over de verkeerssituatie tot zich krijgen. Smart Mobility maatregelen bevinden zich op het snijvlak van mobiliteit, data en digitale informatievoorziening. Ze kenmerken zich met name doordat er op een andere manier informatie bij de weggebruiker komt, waardoor er – als het gaat om informatievoorziening- een slimmere mix van collectieve en persoonlijke informatie ontstaat. Dit past bij de landelijke transitiepaden van Beter Geïnformeerd op Weg.

Gezien de mobiliteitsuitdagingen in onze regio wil ook BEREIK! deze nieuwe maatregelen verkennen en, waar mogelijk, naast de traditionele maatregelpakketten ook slimme maatregelen op het gebied van informatie en informatievoorziening inzetten. De eerste concrete case waarin de maatregelen een rol moeten spelen is de renovatie van de Maastunnel. Door deze renovatie is de tunnel 2 jaar lang in één richting afgesloten. Met hulp van verkeerskundig adviesbureau XTNT gaan wij de komende tijd samen met onze samenwerkingspartners en het project Maastunnel aan de slag om Smart Mobility maatregelen in te zetten. Daarnaast starten we gezamenlijk de verkenning naar hoe we Smart Mobility ook bij andere projecten onder de aandacht kunnen brengen.

Voor verdere informatie: Lieke Berghout, l.berghout@bereiknu.nl.