Landelijke regelaanpak toegepast op de kleine ruit van Den Haag

Van Landelijke Regelaanpak naar de “Kleine Ruit”
De regelaanpak op de kleine ruit van Den Haag is  er op gericht om het verkeer in reguliere spitssituaties optimaal af te wikkelen. De regelaanpak is een aanvulling op de regelscenario’s die worden ingezet bij niet reguliere verkeerssituaties zoals incidenten en evenementen. De regelaanpak op de kleine ruit van Den Haag is opgezet volgens de Landelijke Regelaanpak (LRA). De LRA is onderdeel van de Kennismodule Verkeersmanagement van het CROW en is opgenomen als module in het Handboek verkeersmanagement. Deze module is als gratis PDF beschikbaar.
In 2016 is door SWECO en Quovadits een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de LRA voor het gebied ‘Kleine Ruit Den Haag’. Deze kleine ruit bestaat uit de N14, S101, A12 en A4. Conclusie van deze studie was positief, de beschikbare middelen en het vastgestelde DVM-beleid waren in voldoende mate geschikt om een pilot uit te voeren. In 2017 is in opdracht van het Regieteam BEREIK! het project door de partners zelf uitgevoerd, onder leiding van een projectleider van MapTM.  Gemeente Den Haag en RWS (VCZWN) hebben gezamenlijk in verschillende projectteambijeenkomsten, op basis van de CROW-methode handboek Landelijke Regelaanpak, de LRA Kleine Ruit uitgewerkt. In de rapportage “Praktijktest Regelaanpak Kleine Ruit Den Haag, d.d. 12 december 2017” zijn deze bevindingen beschreven. Deze uitwerking is de eerste in Nederland waarbij de landelijke methode op een samenhangend verkeersnetwerk is toegepast.
 
Evaluatie
In 2018 is de regelaanpak geëvalueerd door MapTM en de eindrapportage is opgeleverd en gepresenteerd in het Regieteam BEREIK! De evaluatie van de Regelaanpak Kleine Ruit Den Haag heeft een aantal waardevolle inzichten opgeleverd. Naast de inzichten in een mogelijk verkeerskundig effect op de Kleine Ruit en ervaringen in het doorlopen proces, heeft de evaluatie behoorlijk veel inzicht opgeleverd in verbeterpunten in het proces. Het is lastig gebleken om daadwerkelijk een hard verkeerskundig effect toe te schrijven aan de Regelaanpak Kleine Ruit Den Haag. De evaluatie heeft uitgewezen dat de gebruikte data door veel verschillende zaken beïnvloed worden waardoor de uitkomsten niet alleen toe te schrijven zijn aan de Regelaanpak.
De gemeente Den Haag en RWS hebben in de uitwerking van de Regelaanpak op een zeer constructieve wijze samengewerkt. Deze innovatieve manier van verkeersmanagent geeft een goede basis om vanuit de individuele beleidsuitgangspunten het verkeer in een netwerk te regelen. De samenwerking is hiermee weer een beetje versterkt.
 
Herevaluatie
Om nog beter inzicht te krijgen in de werking van de regelaanpak is met een nieuwe uitgebreidere dataset begin 2020 nogmaals een evaluatie uitgevoerd. Belangrijke conclusie van deze aanvullende analyse is dat de bevindingen uit de oorspronkelijke analyse grotendeels blijven staan. Het bepalen van het verkeerskundige effect van de regelaanpak blijft lastig. De vele factoren die van invloed zijn op de verkeersafwikkeling maken het moeilijk om het effect van de regelaanpak te isoleren. 
Wel wordt de oorspronkelijke conclusie dat een voorzichtige afname van het aantal voertuigverliesuren zichtbaar is aangescherpt. De afname van het totale aantal voertuigverliesuren neemt enkel significant af gedurende de ochtendspits en enkel op de hoofdwegen. Het verschil in voertuigverliesuren op de overige momenten valt binnen de variatie van de verkeerssituatie over verschillende dagen. Op basis van het resultaat is het te rechtvaardigen om de regelaanpak te continueren.
Daarnaast zijn afspraken gemaakt om het beheer van de regelaanpak binnen Rijkswaterstaat en Den Haag te borgen.
 
 
Het rapport ‘Evaluatie regelaanpak kleine ruit Den Haag’ vind je hier.
 
De opleg notitie 'Herevaluatie landelijk regelaanpak kleine ruit Den Haag' vind je hier.
 
Meer weten over het project Regelaanpak Haagse Ruit? Neem dan contact op met Jeroen Korving (jeroen.korving@rws.nl).