Landelijke regelaanpak toegepast op de kleine ruit van Den Haag

Van Landelijke Regelaanpak naar de “Kleine Ruit”
De regelaanpak op de kleine ruit van Den Haag is  er op gericht om het verkeer in reguliere spitssituaties optimaal af te wikkelen. De regelaanpak is een aanvulling op de regelscenario’s die worden ingezet bij niet reguliere verkeerssituaties zoals incidenten en evenementen. De regelaanpak op de kleine ruit van Den Haag is opgezet volgens de Landelijke Regelaanpak (LRA). De LRA is onderdeel van de Kennismodule Verkeersmanagement van het CROW en is opgenomen als module in het Handboek verkeersmanagement. Deze module is als gratis PDF beschikbaar.

In 2016 is door SWECO en Quovadits een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de LRA voor uit het gebied ‘Kleine Ruit Den Haag’. Deze kleine ruit bestaat uit de N14, S101, A12 en A4. Conclusie van deze studie was positief, de beschikbare middelen en het vastgestelde DVM-beleid waren in voldoende mate geschikt om een pilot uit te voeren. In 2017 is in opdracht van het Regieteam BEREIK! het project door de partners zelf uitgevoerd, onder leiding van een projectleider van MapTM.  Gemeente Den Haag en RWS (VCZWN) hebben gezamenlijk in verschillende projectteambijeenkomsten, op basis van de CROW-methode handboek Landelijke Regelaanpak, de LRA Kleine Ruit uitgewerkt. In de rapportage “Praktijktest Regelaanpak Kleine Ruit Den Haag, d.d. 12 december 2017”  {link toe te voegen} zijn deze bevindingen beschreven. Deze uitwerking is de eerste in Nederland waarbij de landelijke methode op een samenhangend verkeersnetwerk is toegepast.

Evaluatie
In 2018 is de regelaanpak geëvalueerd door MapTM en de eindrapportage is opgeleverd en gepresenteerd in het Regieteam BEREIK! De evaluatie van de Regelaanpak Kleine Ruit Den Haag heeft een aantal waardevolle inzichten opgeleverd. Naast de inzichten in een mogelijk verkeerskundig effect op de Kleine Ruit en ervaringen in het doorlopen proces, heeft de evaluatie behoorlijk veel inzicht opgeleverd in verbeterpunten in het proces. Het is lastig gebleken om daadwerkelijk een hard verkeerskundig effect toe te schrijven aan de Regelaanpak Kleine Ruit Den Haag. De evaluatie heeft uitgewezen dat de gebruikte data door veel verschillende zaken beïnvloed worden waardoor de uitkomsten niet alleen toe te schrijven zijn aan de Regelaanpak.

De gemeente Den Haag en RWS hebben in de uitwerking van de Regelaanpak op een zeer constructieve wijze samengewerkt. Deze innovatieve manier van verkeersmanagent geeft een goede basis om vanuit de individuele beleidsuitgangspunten het verkeer in een netwerk te regelen. De samenwerking is hiermee weer een beetje versterkt.

Vervolg
Om nog beter inzicht te krijgen in de werking van de regelaanpak wordt met een nieuwe uitgebreidere dataset begin 2020 nogmaals een evaluatie uitgevoerd. De kennis die is opgedaan bij dit project wordt ook weer gebruikt in het Korte Termijn Aanpak project Moving Traffic. Hier wordt in de eerste helft van 2020 op 3 verkeersknelpunten de regelaanpak toegepast.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het handboek verkeersmanagement en de module Regelaanpak, op de website van CROW.
https://www.crow.nl/publicaties/handboek-verkeersmanagement
https://www.crow.nl/kennis/bibliotheek-verkeer-en-vervoer/kennisdocumenten/de-landelijke-regelaanpak
https://www.crow.nl/kennis/bibliotheek-verkeer-en-vervoer/kennisdocumenten/de-landelijke-regelaanpak

Het rapport ‘Evaluatie regelaanpak kleine ruit Den Haag’ vind je hier.

Meer weten over het project Regelaanpak Haagse Ruit? Neem dan contact op met Jeroen Korving (jeroen.korving@rws.nl).