Afwegingskader DRIPs helpt onderhoudskeuzes te maken

Een uitgebreid artikel is verschenen in NM magazine 2020 # 1, klik hier voor het artikel.

Voor wegbeheerders zijn DRIPs een belangrijk verkeersmanagement instrument. Daarmee kunnen zij weggebruikers informeren, adviseren en omleiden. Vooral in afwijkende situaties wordt de informatie goed opgevolgd door automobilisten. De weggebruikers moeten de informatie op de DRIPs wel nog interpreteren; is dit op hen van toepassing en hoe kunnen ze dan het best reageren.

In toenemende mate maken die automobilisten onderweg gebruik van (ook) andere informatie en systemen. Verschillende soorten in-car systemen kunnen rekening houden met de bestemming van de automobilist. Daardoor is de informatie en het routeadvies direct te gebruiken. Meer dan 90% van de automobilisten heeft de beschikking over een systeem in het voertuig.

Vooralsnog blijkt uit diverse gebruikersonderzoeken dat DRIPs nog wel degelijk veel gebruikt worden. Op het onderliggend wegennet, met name in steden, lijken DRIPs hun waarde beter te behouden dan op rijkswegen (onderzoek gemeente Den Haag (zie link onderaan)). Daarnaast wordt de informatie op DRIPs nog hoog gewaardeerd door onbekende gebruikers. De adviezen van in-car navigatie wordt nog vaak genegeerd (rapport van het Kennis Instituut voor Mobiliteitsbeleid.

De verwachting is dat het toenemend gebruik van in-car systemen in de toekomst de rol van (bepaalde) DRIPs overbodig maakt. Wegbeheerders moeten echter nu al keuzes maken wat zij met hun DRIPs moeten doen bij het einde van de levensduur, schades, terugkerende storingen of verlies van verkeerskundige functie.

De wegbeheerders in Zuid-Holland hadden behoefte aan een objectief afwegingskader DRIPs. Daarmee kunnen zij in kaart brengen wat de relevantie is van een DRIP, om deze af te zetten tegen de kosten en de alternatieven, zodat zij een besluit kunnen nemen over de instandhouding. (zie N.B.)

In opdracht van BEREIK! heeft RHDHV het Afwegingskader DRIPs opgesteld. Tijdens de totstandkoming van het afwegingskader is het concept door diverse wegbeheerders uit Zuid-Holland al toegepast op 20 DRIPs. De ervaringen zijn verwerkt in het afwegingskader dat in januari 2020 is opgeleverd. De maanden hierna is het afwegingskader door de verschillende wegbeheerders toegepast. De ervaringen en verbeterpunten zijn verzameld en besproken tijdens een evaluatie in mei 2020. Dit heeft geleidt tot een aangepast afwegingskader. Het afwegingskader is beschikbaar voor alle wegbeheerders en is te downloaden:

Eindrapport

Excel werkbestand

N.B. De vraag die in dit afwegingskader niet in detail beantwoord kan worden, is wanneer welke functies in afdoende mate en met voldoende kwaliteit door in-car systemen worden overgenomen, zodat (bepaalde) DRIPs niet langer nodig zijn. Deze onderzoeksvraag is al onderkend in het LVMB project “Investeringstijdlijn voor verkeersmanagement assets” en is in 2020 door het LVMB uitgevoerd. Het rapport treft u hier.

Foto: Remi Schaeffer