Projecten

 

Naast de kerntaken voert BEREIK! ook projecten uit  die helpen bij het verder beperken en terugdringen van hinder door geplande en ongeplande verstoringen. Daarnaast zijn er projecten die zorgen voor de doorontwikkeling van de kerntaken en de samenwerking, zodat BEREIK! ook op de toekomst voorbereidt is. Hieronder staan een aantal van die projecten beschreven.

Verkenning naar Tactisch Kader 3.0

Om het verkeer op netwerkniveau (onafhankelijk van de wegbeheerder) doelgericht en consistent te kunnen managen is het essentieel dat er een gemeenschappelijke visie op het gebruik van het totale wegennet in de Zuidvleugel is. Een tactisch kader voor wegen laat de onderlinge prioritering van wegen zien en geeft aan welke wegen gebruikt kunnen worden voor de inzet van verkeersmanagement. In 2016 is eenTactisch Kader voor de Zuidvleugel opgesteld. Eind 2019 is gestart met een verkenning naar de mogelijkheid van een Multidoel Tactisch Kader in opdracht van BEREIK!

Landelijke regelaanpak toegepast op de kleine ruit van Den Haag

Een regelaanpak is een methodiek die het mogelijk maakt netwerk breed het verkeer te regelen volgens het vastgestelde verkeersmanagementbeleid van de  wegbeheerders. Via de regelaanpak automatiseer je: “het bevorderen van de uitstroom”, “het beperken van de instroom” en “het omleiden” van het verkeer op specifieke plekken in het netwerk door bv. verkeerslichten en dynamische bewegwijzering automatisch in te stellen.

Gezamenlijke verkeersmanagementdesk

De wegbeheerders in Zuid-Holland gebruiken voor grensoverschrijdens verkeersmanagement al jaren de gezamenlijke Regiodesk. Sinds begin 2019 loopt er ook een pilot die nog een stapje verder gaat: de Regiodesk kan de maatregelen nu ook zelf inzetten vanaf een regionale verkeersmanagementdesk.  

Moving Traffic

Met subsidie van het Rijk, MRDH, provincie en betrokken wegbeheerders pakt BEREIK! vanaf deze zomer het project Moving Traffic op. De aanpak van Moving Traffic is een manier om op een data-gedreven manier nog meer inzicht te krijgen in de knelpunten qua doorstroming en betrouwbaarheid op het wegennet. Deze knelpunten zullen dan door middel van een iteratieve aanpak, in stapjes, worden verbeterd. De focus daarbij ligt op het beter afstellen en laten samenwerken van de beschikbare systemen zoals verkeerslichten, toeritdosering, routeverwijzingsborden, verkeerssignalering in samenhang met belijning, rijstrookindeling, enz.

Afwegingskader DRIPs helpt onderhoudskeuzes te maken

Wegbeheerders willen het verkeer vlot en veilig laten doorstromen op het wegennet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van diverse soorten wegkantsystemen; systemen in, boven en naast de weg. Denk daarbij aan lusdetectoren, matrixsignalering, verkeerslichten en Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPs). Met goed onderhoud en tijdige vervanging blijven deze systemen beschikbaar om te gebruiken. Dat gebruik zal in de toekomst echter afnemen, omdat er steeds meer informatie van en naar voertuigen verloopt. Nu al komt er veel informatie over de doorstroming uit de voertuigen en van smartphones. Het is een kwestie van tijd dat de informatie op DRIPs ook in het voertuig beschikbaar komt. Maar hoe moeten wegbeheerders dan omgaan met het onderhouden en vervangen van DRIPs? Er is behoefte aan een objectief afwegingskader waarmee wegbeheerders hun keuzes kunnen onderbouwen met cijfers en feiten.