Stedelijk verkeersmanagement: wat heb je er aan?

20 februari 2018

De aantrekkingskracht van steden neemt toe. Komende decennia wordt voor steden een sterke groei verwacht van het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en bezoekers. Deze groei biedt kansen, maar ook uitdagingen, onder andere op het vlak van mobiliteit. Om de toenemende mobiliteit in goede banen te leiden, zal stedelijk verkeersmanagement een steeds grotere rol gaan spelen. De thematafel ‘Stedelijk Verkeersmanagement’ van het Landelijk Verkeersmanagement Beraad onderzoekt welke rol dat is en hoe stedelijk verkeersmanagement kan helpen bij het faciliteren van de groeiende vraag naar mobiliteit. Daarbij gaat het om mogelijke ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, maar ook om ontwikkelingen in het verkeer zelf, zoals het gebruik van verschillende modaliteiten en de verschuiving daarin. Daarnaast zijn ook andere aspecten van belang zoals de borging van de kennis van dit boeiende vakgebied.

De LVMB-thematafel ‘Stedelijk Verkeersmanagement’ heeft op basis van een drietal WOW-bijeenkomsten met wegbeheerders gekozen om twee onderwerpen verder uit te werken, namelijk evaluatie & zichtbaarheid en multimodaliteit. Hoe evalueer je verkeersmanagementmaatregelen in de stad en hoe maak je de resultaten zichtbaar voor bestuurders? Wat is het optimale gebruik van het vervoersnetwerk en de bijbehorende vervoersmiddelen en hoe zorg je ervoor dat dit bereikt wordt? Hoe weeg je de belangen van de verschillende modaliteiten af binnen de stedelijke context van verkeersmanagement?

Voor beide onderwerpen is een plan van aanpak opgesteld. Voor evaluatie en zichtbaarheid is vooral gewerkt aan het verzamelen en delen van kennis met betrekking tot effectiviteit van stedelijk verkeersmanagement. Daartoe wordt een inventarisatie gedaan van reeds uitgevoerde evaluatiestudies, zodat kengetallen bepaald kunnen worden. Bij stedelijke wegbeheerders zijn er studies, rapporten en kwantitatieve informatie opgevraagd. Deze informatie wordt momenteel in rij en gelid gezet en de resultaten daarvan worden de komende maanden gepresenteerd.

Voor het onderwerp multimodaliteit wordt een leidraad ontwikkeld voor het opstellen van een netwerkvisie met een multimodaal karakter. Aanleiding daarvoor is de gesignaleerde toenemende behoefte bij wegbeheerders aan handvatten voor meer vervoersopties dan alleen de auto in het stedelijk verkeersmanagementbeleid en bij concrete toepassingen zoals VRI’s. In 2018 worden bij verschillende wegbeheerders pilots uitgevoerd, waarbij het conceptueel kader in de praktijk wordt getest. Met de opgedane ervaring wordt in een later stadium de leidraad opgesteld.

Verder heeft het CROW zijn website geschikt gemaakt voor de ‘Slim managen van verkeer’. Wegbeheerders kunnen hierop praktijkvoorbeelden laten zien die wel of niet werken, zodat andere wegbeheerders daarvan kunnen leren. Ook is de behoefte gepeild voor een quick scan tool om prioriteitskeuzes bij VRI’s en andere kruispunten te onderbouwen. Deze behoefte blijkt er te zijn, zodat in 2018 hier verder aan gewerkt gaat worden.

Voor de zomer van 2018 organiseert de thematafel wederom een drietal regionale WOW-bijeenkomsten voor alle wegbeheerders waar men de stand van zaken laat zien en ieders commentaar, ideeën en feedback mee kan nemen in de ontwikkelingen.

Meer informatie over de LVMB-thematafel: Judith Boelhouwers (gemeente Rotterdam) en Robbert van der Kleij (gemeente Den Haag)