Knelpuntenanalyse wegen Zuid-Holland gereed

24 juni 2021

Inleiding
Het Tactisch Kader operationeel verkeermanagement beschrijft in grote lijnen hoe het verkeer in de Zuidvleugel wordt gemanaged, gericht op het optimale gebruik van de beschikbare wegen. Het bevat afspraken over prioriteiten van wegen en over principes voor het geleiden en sturen van verkeer. Daarmee is dit ook de basis, waarop het dagelijkse verkeersmanagement op het Regionale Verkeersmanagement-netwerk (RVM+-netwerk) wordt uitgevoerd. Het tactisch kader wordt momenteel geüpdatet. Hier kun je daar meer over lezen. Op basis van de concrete meetbare criteria die in het tactisch kader zijn opgenomen wordt om de 2 á 3 jaar een analyse gedaan om te bekijken in hoeverre het netwerk voldoet aan deze criteria. De vorige analyse is gedaan over de jaren 2016/2017. Onlangs is de analyse opgeleverd die over 2019 is gedaan. Vanwege de verkeersgevolgen door de Corona maatregelen was 2020 geen goed referentie jaar om een analyse over uit te voeren.

Het doel van de analyse is om alle knelpunten zichtbaar te krijgen; dus ook de specifieke lokale knelpunten. Dit betekent, dat naast bekende grootschalige knelpunten in het wegennet, die veelal vragen om grootschalig oplossingen (uitbreiding van fysieke capaciteit), ook veel kleinere en lokale knelpunten zichtbaar worden, die met meer kleinschalige en lokale (verkeersmanagement)maatregelen (optimale benutting van bestaande capaciteit) opgelost zouden kunnen worden.

Hoe en wat wordt er gemeten?
In het Tactisch Kader 2.0. worden twee maten voor goede doorstroming benoemd: wegvaksnelheden en betrouwbaarheid. Beide komen in de knelpuntenanalyse aan bod.

  • Wegvaksnelheid: de gewenste snelheden voor de spitsperiode uit het referentiekader in het Tactisch Kader worden vergeleken met gemeten wegvaksnelheden.
  • Betrouwbaarheid: in het Tactisch Kader is het aspect betrouwbaarheid niet kwantitatief uitgewerkt. Daarom is gekozen om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de normen in de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Daarin wordt een wegvak als betrouwbaar beschouwd wanneer een reiziger op een wegvak 1,5 keer de verwachte reistijd moet inplannen om in 90% van de gevallen op tijd aan te komen.

Deze twee indicatoren van doorstromingskwaliteit zijn berekend voor het RVM+-netwerk zoals gebruikt in het Tactisch Kader 2.0. De berekeningen zijn gemaakt op kwartierbasis voor de smalle spitsen (7.00-9.00 en 16.00-18.00 uur) over het gehele jaar 2019.

De brondata is verkregen uit het NDW (floating CAR data, lusdata en kentekencamera’s) en waar nodig aangevuld met (ruwe) floating CAR data van Be Mobile als er in NDW geen trajecten beschikbaar waren.

De resultaten zijn gepresenteerd op een kaart van het netwerk en toegelicht in de rapportage. De links naar de kaarten en rapportage vindt u onderaan dit artikel. Uit de resultaten blijkt dat de knelpunten in 2019 ongeveer op dezelfde plekken liggen. Wel zijn de knelpunten over het algemeen in 2019 groter geworden dan het jaar 2017 voornamelijk voor de regio’s Haaglanden en Rotterdam.

In de knelpuntenanalyse is geen analyse uitgevoerd naar mogelijke oorzaken van verstoringen, noch van de wenselijkheid, noodzaak en inhoud van oplossingen en het treffen van maatregelen.

Deze knelpuntenanalyse is een eerste indicatie van mogelijke knelpunten in de (betrouwbaarheid van de) doorstroming. De knelpuntenanalyse wordt besproken in het Regionaal Verkeerskundig Overleg (RVO). Hier wordt per knelpunt bekeken of een wegvak dat niet aan de norm voldoet ook ‘werkelijk’ een knelpunt is. Er kunnen verschillende redenen zijn dat een wegvak niet echt een knelpunt is:

  • Het kan zijn dat het niet voldoen aan de doorstromingseisen wordt veroorzaakt door incidentele oorzaken bijvoorbeeld als het gevolg van wegwerkzaamheden. 
  • Er kunnen geplande maatregelen zijn die een knelpunt verminderen. Voor zover (beleids)wensen en plannen van wegbeheerders bij BEREIK! bekend zijn, kan worden nagegaan voor welke knelpunten al maatregelen gepland zijn, zowel in de vorm van infrastructurele aanpassingen als op gebied van verkeersmanagement. Er kan dan worden gekeken of de knelpunten met al geplande maatregelen worden aangepakt. Verder kan worden ingeschat of er nog kansen liggen om met verkeersmanagementmaatregelen de huidige situatie – al dan niet tijdelijke in afwachting van de uiteindelijke oplossing – te verbeteren.
  • De knelpuntenanalyse is gedaan met gegevens uit 2019, vóór de Corona-pandemie. De wegbeheerders kunnen onderzoeken of een knelpunt ook na Corona nog steeds optreedt.

Vervolgstappen
De rapportage wordt samen met een overzicht van de overblijvende knelpunten gestuurd aan alle wegbeheerders in Zuid-Holland ter kennisnamen of voor een eventuele vervolganalyse. Het initiatief tot het uitvoeren van een vervolganalyse en het treffen van maatregelen (inclusief kosten daarvan) is namelijk primair een beleidsverantwoordelijkheid van de (gezamenlijke) wegbeheerder(s) zelf. Hierin heeft BEREIK! geen voorschrijvende rol, maar wel een signalerende rol. De (gezamenlijke) wegbeheerder(s) kunnen BEREIK! vragen om hier een belangrijke trekkende rol in te spelen. Denk daarbij aan de verkeersmanagement maatregelen als de Moving Traffic aanpak die op diverse locaties al wordt uitgevoerd. Wegbeheerders kunnen ook zelf als trekker een vervolganalyse uitvoeren. BEREIK! zou daarin dan adviserend kunnen bijdragen en met de wegbeheerders meedenken in het vinden van oplossingen. Zeker als het gaat over oplossingen, die betrokkenheid van meerdere wegbeheerders vraagt.

In het najaar 2021 zal de knelpuntenanalyse worden geactualiseerd op basis van het nieuwe tactisch kader 3.0. (Multidoel-tactisch kader).

Voor vragen over de knelpuntenanalyse en het vervolg kunt u contact opnemen met Arjan Veurink a.veurink@mrdh.nl, 06-25111378 of Joan Mertodirjo j.mertodirjo@bereiknu.nl, 06-21522605.

Links: