Handboek beheer iVRI

04 februari 2021

Sinds 2017 heeft de iVRI, de VRI die communiceert met weggebruikers, zijn intrede gedaan in Nederland. In Zuid-Holland zijn al meer dan 100 iVRI’s geplaatst door verschillende wegbeheerders. Om de plaatsing mogelijk te maken, is een nieuwe VRI-architectuur ontwikkeld en een complexe dataketen ingericht waarin verschillende publieke en private partijen samenwerken. Het plaatsen van iVRI’s is één kant van het verhaal. Daarvoor is in 2019 door het CROW het Stappenplan iVRI, handreiking voor wegbeheerders opgesteld. Hierin is een gedetailleerde uitleg van de iVRI opgenomen en een stappenplan op welke wijze iVRI’s te realiseren.

Het beheren en inrichten van iVRI’s was een nog onderbelichte kant maar van essentieel belang voor veilig en stabiel werkende iVRI’s. Door een LVMB werkgroep is daarom in 2018 inzichtelijk gemaakt wat al wel en wat nog niet uitgewerkt is voor het beheer. Vorig jaar is vervolgens het Handboek beheer iVRI ontwikkeld.

Het handboek beheer iVRI sluit aan op het eerder genoemde stappenplan. Het maakt inzichtelijk wat er voor de wegbeheerder bij het beheer van de iVRI komt kijken. Van activiteiten, tot benodigde kennis en van verwachte kosten tot geschatte tijdsinspanning. Bewust wordt het een 0.9 versie genoemd. Het handboek is hier te vinden.
Een aantal zaken zijn nog onduidelijk op inhoud en op het vlak van ketens en ketensamenwerking. Na uitwerking van die aspecten kan overgegaan worden tot een eindproduct.

Zowel landelijk, regionaal als lokaal wordt de komende tijd gewerkt aan de borging / consolidatie van de iVRI’s. Belangrijk daarin is dat alle partijen in het eco-systeem weten wat er gedaan moet worden, dat er toezicht is op de kwaliteit, maar ook dat er voortdurend wordt doorontwikkeld.

Met connected transportcorridors wordt ervaring opgedaan met prioritering van vrachtverkeer. Voor Nood- en Hulpdiensten staan proeven met wegbeheerders op de planning. Bij een aantal gemeenten wordt gewerkt aan nieuwe regelingen en er wordt onderzoek gedaan hoe zelfrijdende shuttles kunnen communiceren met de verkeerslichten.

Vanuit de wegbeheerders in Nederland wordt input gegeven via de thematafel iVRI. Deze LVMB-thematafel is recent opgericht en onder andere de leden van de vakgroep IVER (initiatiefgroep verkeersregeltechnici) zijn hierin op gegaan. Vanuit Zuid Holland nemen de provincie, maar ook gemeentes als Den Haag, Rotterdam en Delft hier aan deel. Daarnaast wordt onder de landelijke digitaliseringsopgave door een tactisch team gewerkt aan het borgen van alle iVRI processen zowel landelijk, regionaal als lokaal.

Al enige tijd werd de kennis over iVRI’s regionaal met alle betrokken wegbeheerders van de MRDH gedeeld. Sinds vorig jaar heeft de gemeente Dordrecht zich daarbij aangesloten. Uiteindelijk wordt de kennisdeling Zuid-Holland breed. Bent u als Zuid Hollandse gemeente nog niet betrokken bij iVRI, maar wel geïnteresseerd neem dan contact op met Bart Sligter 06-23597273, b.sligter@mrdh.nl of Joost Hormann 06-10153014, j.hormann@dtvconsultants.nl.