Kerntaken

De kerntaken van BEREIK! bestaan uit 3 onderdelen, Regiodesk, Regioregie en het Operationeel Tactisch Team (OTT).  De relatie tussen deze onderdelen wordt hieronder schematisch weergegeven. Links in het menu wordt per onderdeel nadere toelichtingen gegeven.

RVO staat voor het Regionaal Verkeerskundig Overleg. Hierin zitten de operationeel verkeerskundigen van de partijen. Daar worden de activiteiten besproken die verkeershinder voorkomen door een goede afstemming van wegwerkzaamheden, evenementen en incidenten. Het overleg richt zich op het voorkomen van verkeershinder door goede afstemming, afspreken behoefte vanuit de inhoud (verkeerskunde) aan werkprocessen, instrumenten en kennis. Uitwisseling van kennis en ervaring op tactisch niveau. Monitoring afstemproces WIU-projecten en evenementen. Daarnaast bespreekt het RVO de knelpuntenanalyse en in procesmatige zin verschillende scenario’s uit de regio.