Historie en doorontwikkeling

Constant in ontwikkeling

BEREIK! is formeel in 2008 opgericht vanuit de samenwerkingsverbanden SWINGH (in Haaglanden) en NEXUS (in de regio Rotterdam). Op verschillende momenten sinds die tijd zijn de ontwikkelingen in de maatschappij bekeken en het effect hiervan op Verkeersmanagement. Verkeersmanagement is in de jaren veranderd en zal de komende jaren blijven veranderen. Voertuigen worden steeds intelligenter en weggebruikers hebben steeds meer bronnen beschikbaar om zelf keuzes te maken. Ook kunnen wegkantsystemen meer dan nu de interactie aan gaan met elkaar en met voertuigen. Verwacht wordt dat er een andere, meer centrale, rol ontstaat voor marktpartijen. Daar moeten wegbeheerders op voorbereid zijn. Dan kunnen zij gewenste ontwikkelingen in het mobiliteitsbeleid faciliteren en stimuleren én ontwikkelingen benutten door hun eigen rol en werkwijze aan te passen.

Regionale Routekaart voor de Zuidelijke Randstad

De Zuidelijke Randstad heeft in vergelijking met andere regio’s een sterk verstedelijkt karakter met een hoge filedruk: 6 van de tien files uit de top 10 bevinden zich in dit gebied. Er is zeker nog regelruimte in het netwerk door de aanwezigheid van parallelle structuren, maar dit is in de spitsperiode beperkt. Daarnaast is er door de aanwezigheid van mainport en greenport een aanzienlijke verkeersdruk door intensief goederenvervoer. Sterker dan elders bepaalt dit mede de sterke economische noodzaak van het bereikbaar houden van de regio met medeneming van technologische ontwikkelingen.

In 2017 heeft BEREIK! in opdracht van de wegbeheerders hiervoor de Regionale Routekaart laten ontwikkelen. De Routekaart vormt de stap tussen abstract geformuleerde ontwikkelingen enerzijds en anderzijds strak afgebakende projecten en is een doorvertaling van de landelijke Routekaart Beter geïnformeerd op weg (2013).

De Regionale Routekaart gaf antwoord op de volgende vragen:

– Hoe moeten de gezamenlijke wegbeheerders anticiperen op verwachte veranderingen in VM/ITS /Smart Mobility?

– In hoeverre kunnen wegbeheerders door met het huidige areaal en de huidige werkwijze; met welke risico’s en tegen welke kosten? Wat is er nodig om systemen toekomstvast te maken?

– Hoe ziet een investeringsstrategie op hoofdlijnen voor de komende vijf tot zeven jaar eruit? Welke stappen zijn de komende jaren daarbinnen nodig; welke rol is voor publieke (en private) partijen passend?

Vraagstukken uit Regionale Routekaart een stapje verder

In de afgelopen jaren zijn deze vraagstukken ook op landelijk niveau opgepakt in de Krachtenbundeling Smart Mobility ism het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB).

De Routekaart was ook bedoeld om bewustzijn te creëren bij de wegbeheerders voor de transitie en de urgentie van projecten. Bewustzijn voor deze transitie komt langzaam op gang en actief werken aan deze transitie vindt o.a. plaats via diverse projecten bij BEREIK! die hieronder bij de toelichting op de nog bestaande vraagstukken worden beschreven.

Vanuit het perspectief van de wegbeheerder gaat het om de volgende vraagstukken:

1. Netwerkgerichte ontwikkelingen en de veranderende rol van wegkantsystemen -> steeds meer informatie voor de weggebruikers komt beschikbaar via in-CAR systemen. Dit heeft effect op hoe wegbeheerders omgaan met hun wegkantsystemen. De informatie die hier wordt gebruikt zal steeds meer onderdeel uit maken van een netwerk aan informatie. Vanuit BEREIK! is meegedacht in twee onderzoeken over de veranderende rol van de wegkantsystemen en de aanpassingen van de fysieke infrastructuur die door het LVMB zijn gestart. Ook heeft BEREIK! een afwegingskader voor DRIPS op laten stellen.

2. Ontwikkeling van reis- en routeinformatie -> weggebruikers krijgen op nieuwe manieren informatie aangeboden, via wegkantsystemen maar ook op 06 en in-car. Met de ruwe data van wegbeheerders kunnen serviceproviders informatie maken voor automobilisten. Dat is een taak voor de marktpartijen, maar de verschillende overheden in de regio willen graag dat belangrijke informatie goed en eenduidig bij de weggebruiker terecht komt, zowel pre trip als on-trip. Voorbeelden zijn het gebruik van Flitsmeister meldingen bij de afsluiting van de Maastunnel en de website Rotterdam onderweg. BEREIK! start vanaf het eerste kwartaal 2020 met het doorgeven van alle informatie over incidenten op het onderliggend wegennet) rechtstreeks naar de NDW. Hiermee hebben services providers een volledig beeld van de beschikbare informatie en kunnen deze ook aan de weggebruikers doorgeven.

3. Data als belangrijke asset -> het inwinnen / beschikbaar stellen en gebruik maken van beschikbare data gaat een steeds belangrijkere rol spelen. Begin 2019 heeft BEREIK! een datavisie vastgesteld. Deze vormt de basis voor de verdere aanpak van data. In het BO MIRT 2019 hebben Rijk en regio (MRDH / PZH) afgesproken de komende jaren te werken aan betere data voor verkeersinformatie. Alle wegbeheerders / bronhouders worden in 2020 benaderd. De datatop 15 is daarbij het startpunt van de gesprekken. BEREIK! bereidt zich op deze ontwikkelingen voor door in de eerste helft van 2020 een uitwerking van de rolverdeling van de informatiestromen van een selectie van de datatop 15 te maken.

4. Ontwikkeling van de vloot via connected / coöperatief naar autonoom rijden -> technologische ontwikkelingen gaan snel en landelijk en Europees beleid sturen hier sterk op. Belangrijk is de relatie tussen verkeersmanagement en zelfrijdend / connected en coöperatief vervoer. Naast aangehaakt blijven bij de vele technische projecten vanuit Talking Traffic werkt BEREIK! ook zelf via de data en digitaliseringsopgave aan de ontwikkeling hiervan.

5. Ontwikkeling van Mobility as a Service (MaaS) -> door de verschuiving ‘van bezit naar gebruik van vervoermiddelen’ en de opkomst van nieuwe spelers ontstaan er nieuwe vervoerspatronen en een nieuwe klantrelatie tussen de aanbieder en de reiziger. Dit onderwerp wordt opgepakt vanuit de landelijke MAAS-pilots.