Nieuws

20 februari 2018

Informeren van weggebruikers via notificaties in een app is zinvol gebleken

BEREIK! heeft in 2017 in samenwerking met XTNT ‘pushberichten’ en ‘virtuele DRIPs’ ingezet bij hinderprojecten, zoals de renovatie van de Maastunnel in Rotterdam.  De bedoeling was om de weggebruikers en overheden kennis te laten maken met de mogelijkheden van smart mobility in de regio en op deze manier smart mobility onderdeel te maken van verkeersmanagement.
20 februari 2018

Stedelijk verkeersmanagement: wat heb je er aan?

De aantrekkingskracht van steden neemt toe. Komende decennia wordt voor steden een sterke groei verwacht van het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en bezoekers. Deze groei biedt kansen, maar ook uitdagingen, onder andere op het vlak van mobiliteit. Om de toenemende mobiliteit in goede banen te leiden, zal stedelijk verkeersmanagement een steeds grotere rol gaan spelen.
20 februari 2018

Verkeersvoorspeller nieuwe fase in

Het is druk in de regio Rotterdam: Naast de dagelijkse files op bepaalde wegen, zijn het vaak incidenten en hoogtemeldingen bij tunnels die voor problemen zorgen. Deze ‘niet reguliere’ files zijn onvoorspelbaar. Dit maakt het lastig om hier tijdig en adequaat op in te spelen met verkeersinformatie en andere verkeersmanagementmaatregelen. Daarom realiseerden Rijkswaterstaat, De Verkeersonderneming en BEREIK!
20 februari 2018

Automobilisten raadplegen maar zelden de verkeersinformatie voor vertrek

Navigatiesystemen en talloze app’s ten spijt, nog steeds stapt een meerderheid (twee op de drie) van de automobilisten ’s morgens in de auto in de spits zonder vooraf de verkeersinformatie te hebben geraadpleegd. Eenmaal in de auto laat de helft van de automobilisten zich wel voorlichten door vooral elektronische borden langs de kant van de weg, de radio en door app’s.
20 februari 2018

De Blauwe Golf Verbindend: Tijdwinst op weg en water

Diverse overheden werken samen aan het beschikbaar stellen van actuele gegevens over geopende bruggen en beschikbare ligplaatsen in havens. Door de gegevens uit te wisselen kan er en optimaler bedienregime worden bepaald. Voor weggebruikers betekent dit dat ze minder lang voor openstaande bruggen staan. Dus zijn ze sneller op hun bestemming en dat zorgt voor minder luchtvervuiling.
15 januari 2018

Marktverkenning Smart Mobility bij wegwerkzaamheden

‘Smart Mobility’ is een verzamelbegrip waaronder veel ontwikkelingen vallen. Rond minder hinder projecten concentreren wij ons op mobiliteit, data, digitale informatievoorziening en online kaarten.
21 november 2017

Een gezamenlijk softwareplatform voor regionaal verkeersmanagement in Zuid-Holland

Overheden in de regio Zuid-Holland willen nauwer samenwerken op het gebied van beheer en inzet van verkeersmanagementsystemen. Kennis en ervaringen op het gebied van technisch en functioneel beheer onderling delen staat hierbij centraal. Samenwerking op het vlak van (operationeel) verkeersmanagement moet leiden tot hogere effectiviteit van maatregelen.
21 november 2017

Netwerkknelpuntenanalyse Zuidvleugel in Zuid-Holland: waar staat het vast?

De wegen in Zuid-Holland worden beheerd door 68 verschillende wegbeheerders. Om de doorstroming op die wegen te bevorderen en verkeershinder zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk dat al die verschillende wegbeheerders goed met elkaar samenwerken.
21 november 2017

Bijeenkomst Nationale Databank voor Wegverkeersgegevens een succes

De Nationale Databank voor Wegverkeersgegevens (NDW) verzorgt de inwinning van wegverkeersgegevens. Zij stimuleert samenwerking , delen van kennis en effectieve inzet van de gegevens bij verkeersmanagement en verkeersinformatie. De provincie Zuid-Holland en de MRDH betalen samen met andere Zuidvleugelpartijen hiervoor, ook namens de 68 gemeenten in Zuid-Holland.
21 november 2017

Gemeente Den Haag en Rijkswaterstaat zetten de regelaanpak in

Op donderdagmiddag  9 november jl. is de regelaanpak op de kleine ruit in Den Haag –met het doorknippen van een heus lintje - officieel in werking getreden. De kleine ruit is het rechthoekige netwerk van de A12, N14, A4en S101, aan de Noordoostzijde van Den Haag.

Pagina's